Bà HẰNG nên nghe ông Dũng lò vôi nên Dừng và Tin Tưởng vào Pháp Luật

#nguyenphuonghang #vohoangyen #duongtrunghieu #DUNGLOVOI