Quá vui 3 thẩm phán tòa liên bang chặn chính sách của chính quyền TRUMP

Ngày 15/10 sẽ không lo vì 3 thẩm phán y
Tòa Liên Bang đã chặn chính sách này hôm nay